Bài 2: Việt Minh “Xin” làm: Đồn trưởng Công an Từ Sơn của Pháp, Rồi Nhờ “người phụ nữ làm công ” ra căn cứ “cách mạng”. Và chuyện Quận trưởng công an bao che, Trưởng Công an thành phố bó tay!

Chương 2. Ba Quốc kể chuyện láo.

Bài 2: Việt Minh “Xin” làm: Đồn trưởng Công an Từ Sơn của Pháp, Rồi Nhờ “người phụ nữ làm công ” ra căn cứ “cách mạng”. Continue reading Bài 2: Việt Minh “Xin” làm: Đồn trưởng Công an Từ Sơn của Pháp, Rồi Nhờ “người phụ nữ làm công ” ra căn cứ “cách mạng”. Và chuyện Quận trưởng công an bao che, Trưởng Công an thành phố bó tay!

Bài 1. Ba Quốc là “Một trong bốn con át chủ bài của tình báo Cộng Sản Việt Nam trước 1975”? hay chính là nhân viên quèn của VNCH “bỏ nhiệm sở đi đâu chưa rõ”?

Câu chuyện 5. Ba Quốc chẳng phải người Cộng sản “Đặng Trần Đức – Chẳng phải một trong bốn con át chủ bài của tình báo Cộng Sản Việt Nam trước 1975”! Mà là một nhân viên quèn của VNCH. (Có thể kiểm tra AND sẽ chính xác 100%!) Continue reading Bài 1. Ba Quốc là “Một trong bốn con át chủ bài của tình báo Cộng Sản Việt Nam trước 1975”? hay chính là nhân viên quèn của VNCH “bỏ nhiệm sở đi đâu chưa rõ”?