Bài 4. Hồ Chí Minh chỉ kể về những người Bạn Nguyễn Ái Quốc ở một địa chỉ không xác định

I. Nhận xét:

Có thật Hồ Chí Minh tiếp Cụ Thuyết – bạn Nguyễn Ái Quốc nhà ở Hải Phòng không? Nhà cụ Thuyết địa chỉ như thế nào (Phường? số nhà?). Đứa cháu gái sau này ra sao? Continue reading Bài 4. Hồ Chí Minh chỉ kể về những người Bạn Nguyễn Ái Quốc ở một địa chỉ không xác định

Bài 6: Trùm mật vụ Sài gòn bàn với kẻ ất ơ chuyện lật đổ Diệm – Nhu, chuyện lộ Trùm mật vụ bị tội, còn kẻ ất ơ thì… không sao! Và chuyện sĩ quan ngụy “đang đổ một túi hột xoàn ra đếm, định chia nhau.”

Ba Quốc (thứ hai từ trái sang)

1. Máy cũng thua!

“Ông Ba Quốc kể: “Bác sĩ Tuyến không giấu tôi quan điểm chính trị của ông ta. Continue reading Bài 6: Trùm mật vụ Sài gòn bàn với kẻ ất ơ chuyện lật đổ Diệm – Nhu, chuyện lộ Trùm mật vụ bị tội, còn kẻ ất ơ thì… không sao! Và chuyện sĩ quan ngụy “đang đổ một túi hột xoàn ra đếm, định chia nhau.”