Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn tháng 6.1964

Đề nghị bạn đọc nghe rồi bình luận:

          Tiếng pháp tốt (x) – Tiếng Pháp thường (y) – Tiếng Pháp kém (z)

          Tổng hợp kết quả: (x) – (y) – (z)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s