Bài 3. Chỉ Điểm – Họ là ai? Đớn đau Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là phản bội – một hóa đơn hợp thức “36 đồng chí” bị mất tích.

  1. Chỉ Điểm – Họ là ai?

Nghiên cứu quyển này và các quyển sau ta sẽ thấy, Đảng Cộng Sản Đông Dương đối diện với một nạn chỉ điểm, Continue reading Bài 3. Chỉ Điểm – Họ là ai? Đớn đau Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là phản bội – một hóa đơn hợp thức “36 đồng chí” bị mất tích.

Bài 2. Người Trung Quốc trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương khá đông, sau này số phận ra sao?

Lưu ý:

  1. Thời kỳ 27 -39 trước khi Hồ xuất hiện có nhiều người TQ trong các tổ chức như Thanh Niên, và các đảng tiền thân của ĐCS Đông Dương và cả trong đảng cs Đông Dương. Continue reading Bài 2. Người Trung Quốc trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương khá đông, sau này số phận ra sao?

Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản.

Chương 2. Những người Trung Quốc trong hàng ngũ – sau 1945 họ là ai?

Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản. Continue reading Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản.

Bài 3. Chính quyền của Trần Trọng Kim còn non nớt, trong khi bọn quỷ thì chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên tháng 8 – 1945 bị quỷ cướp trắng.

Đến nay, nhiều học giả đã viết về việc Việt Minh cướp chính quyền của Trần Trọng Kim là khá đơn giản, nhưng đọc những tài liệu dưới đây sẽ cho thấy là bọn quỷ đã âm thầm chuẩn bị khá kỹ lưỡng! Chỉ có cánh Trần Trọng Kim là bất ngờ. Continue reading Bài 3. Chính quyền của Trần Trọng Kim còn non nớt, trong khi bọn quỷ thì chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên tháng 8 – 1945 bị quỷ cướp trắng.

Bài 2. Tới 1945 – Quốc tế Cộng Sản giải tán, Quân Pháp chưa hoàn hồn, quân Nhật đã đầu hàng đồng minh nên không can thiệp.

Đây là một lỗ hổng về lực lượng, bọn quỷ đã lợi dụng thời cơ này mà hành động.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Quốc tế Cộng Sản giải tán năm 1943.

Continue reading Bài 2. Tới 1945 – Quốc tế Cộng Sản giải tán, Quân Pháp chưa hoàn hồn, quân Nhật đã đầu hàng đồng minh nên không can thiệp.

Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc.

 Phần II: Vì sao làm được?

Quyển 2. Thực lực Cộng sản Đông Dương trước 1941 và những người TQ trong hàng ngũ. (1941 – Khi Hồ “về nước”) Continue reading Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc.