Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc.

 Phần II: Vì sao làm được?

Quyển 2. Thực lực Cộng sản Đông Dương trước 1941 và những người TQ trong hàng ngũ. (1941 – Khi Hồ “về nước”)

Lời dẫn: Tới trước 1941- Khi Hồ “về nước” không tới 1000 đảng viên, so với lực lượng 20 vạn quân của “Hoa quân nhập Việt” thì không đáng là thỏ non trước một con cáo già. Lực lượng “Hoa quân nhập Việt” kia ủng hộ phe nào? Hồ vẫn chửi Lư Hán, nhưng Lư Hán lại là Phó chủ tịch Quốc Hội của Trung Cộngkể từ năm 1949! Hồ vẫn chửi Lý Tế Thâm, nhưng Lý Tế Thâm lại là Phó chủ tịch nước của Trung Cộng kể từ năm 1949!

Điều gì ở đây?

Chương 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 rất yếu, bọn quỷ chuẩn bị công phu với binh hùng tướng mạnh.

Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc. 

I. Bằng chứng và phân tích.

 1. Đến tháng 9 – 1937 chỉ có 925 đảng viên.

            “Nam Kỳ: 590, Trung Kỳ: 218, Bắc Kỳ: 1 17. Tổng cộng: 925 đảng viên.” (Văn bản 1)

 1. Tháng 1 – Năm 1939.

“Sau lúc phong trào cách mạng sụt xuống, bọn thống trị hô hào rằng Đảng Cộng sản bị tiêu diệt. Bọn rụt rè, bọn chán nản cũng ầm ĩ rằng: “Đảng Cộng sản chết rồi, cách mạng bị tiêu diệt rồi”.” (Văn bản 2)

 1. Tháng 11 – Năm 1939.

“Sự liên lạc giữa các đảng bộ từ Trung ương đến Xứ uỷ, Xứ uỷ đến Tỉnh uỷ, đến các chi bộ không được mật thiết, địa phương nào chỉ biết lo địa phương ấy, ý chí và hành động của Đảng chưa được thống nhất, sự chỉ huy của Đảng không có thống nhất.

…, sự liên lạc của Trung ương với các Xứ uỷ trước kia đã thưa thớt ngày nay lại càng rời rạc” (Văn bản 3)

 1. Tháng 11 – 1940

Tính đến tháng 10 nǎm 1940, số đảng viên ở Trung, Nam, Bắc Kỳ còn ít ỏi quá, tương đối với toàn số dân chúng. Đảng bộ ba xứ bị thiệt thòi khá nhiều bởi cuộc khủng bố tháng 9-1939, nhưng nhiều đảng viên mới đã gia nhập Đảng, khiến cho Đảng mau bù đắp được sự thiệt thòi và được mở rộng ra là khác.

…vì sự chuyển hướng sang công tác hoàn toàn bí mật của Đảng sau cuộc đàn áp tháng 9-1939, không được mau lẹ và khôn khéo, nên có nhiều chi bộ xí nghiệp của Đảng ở Ba Son, Đềpô (Depot), Xe lửa Sài Gòn, Máy sợi Nam Định, … v.v. bị phá. Cái đó làm cho thành phần công nhân của Đảng đã kém lại kém thêm.

…Đa số T.U1) bị thất bại một nǎm nay làm cho tờ báo thống nhất của toàn Đảng chưa ra được.

…Vì Ban Trung ương Chấp hành bị thất bại gần hết nên non một nǎm nay, việc chỉ huy toàn Đảng không được thống nhất. Xứ nào riêng Xứ uỷ ấy chỉ huy, và sự liên lạc giữa các cơ quan chấp hành các xứ cũng không được liên tiếp…” (Văn bản 4)

 1. Năm 1936 mặt trận bình dân Pháp thắng lợi.

Tháng 4 năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt đã giành được thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử. Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp lên cầm quyền đã đề ra một số chủ trương tiến bộ đối với các nước thuộc địa. Tình hình chính trị ở Pháp đã trực tiếp ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở nước ta…” (Văn bản 5)

            Nhận xét: Năm 1936 mặt trận bình dân thắng lợi “đã trực tiếp ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở nước ta…” (Văn bản 5)

            Vậy mà tới tháng 9 – 1937 vẫn chỉ có 925 đảng viên, thì năm 1938 được thêm bao nhiêu? Sau đó lại “Đảng bộ ba xứ bị thiệt thòi khá nhiều bởi cuộc khủng bố tháng 9-1939…” rồi tháng 11 – 1940 thì “Tính đến tháng 10 nǎm 1940, số đảng viên ở Trung, Nam, Bắc Kỳ còn ít ỏi quá”, “Ban Trung ương Chấp hành bị thất bại gần hết nên non một nǎm nay, việc chỉ huy toàn Đảng không được thống nhất.” (Từ thất bại ở đây được hiểu là bị chết)

            Như vậy có thể nói năm 1940 không có số liệu chính thức nhưng chắc chắn là Đảng Cộng Sản Đông Dương không còn được như hồi 1937! và liên hệ thì rời rạc, thiếu gắn bó, không mạnh “Xứ nào riêng Xứ uỷ ấy chỉ huy”.

Vậy là khi Hồ “về nước” Đảng Cộng Sản Đông Dương như trên thì làm sao mà lộ được? Tiếp đó, sau khi Hồ “Về Nước” Đảng Cộng Sản Đông Dương lại thất bại ở khởi nghĩa Nam Kỳ rất là nặng nề!

Như vậy, So với đội quân “Hoa quân nhập Việt” hùng hậu ở biên giới “Hình thành từ 1940” – Nói là của Tưởng “âm mưu của Tưởng Giới Thạch” (Văn bản 6), nhưng lại do những người thân Cộng sản Mao Trạch Đông chỉ huy “Dưới sự chỉ huy của Lư Hán, lực lượng của HQNV đã tiến vào Việt Nam ngày 14.9.1945, với khoảng 20 vạn quân” (Xem thêm bài 36) thì Đảng Cộng Sản Đông Dương chỉ là chú thỏ non trước một con cáo già!

Thế mới thật là:

                        Đông Dương cộng đảng là đây

                        Nghìn người chưa đủ – có đâu binh hùng

Thực lực như thế khác nào

Thỏ non đứng trước một con cáo già.

Cáo ta nuốt chửng thỏ non

Che mắt thiên hạ – ta đây: Cộng Đảng!

            Thắc mắc: Các lực lượng Pháp và Nhật khi đó như thế nào? Xin xem bài sau sẽ rõ.

 1. Tài liệu nghiên cứu.

(Văn bản 1.)

Báo cáo của Hội nghị toàn thể Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Ban Trung ương Quốc tế Cộng sản

Văn kiện Đảng toàn tập
Tập 6 (1936 – 1939)

29/05/2003

http://cn.cpv.org.vn/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=215617

Thưa các đồng chí,

Ngày 2 và ngày 3-9-1937, chúng tôi đã họp hội nghị toàn thể. Kèm theo đây là các nghị quyết.

…Tháng l0-1936, Ban Trung ương đã tìm được cách liên lạc với Cao Miên, nhưng lại mất liên lạc một lần nữa vào đầu năm 1937.

Các liên lạc với Bắc Kỳ đã được lập lại tháng 3-1937 và các liên lạc với Trung Kỳ lập lại hồi tháng 2.

Việc thống nhất các tổ chức của Đảng (ở Bắc Kỳ, ở Trung Kỳ và ở Nam Kỳ) được chính thức thực hiện tại Hội nghị cán bộ họp ngày 13 và 14 tháng 3-1937.

Vào lúc tổ chức Ban Trung ương (12-l0-1936), Nam Kỳ có 120 đảng viên…

…Hiện tại, số lượng các đảng viên như sau:

Nam Kỳ: 590

Trung Kỳ: 218

Bắc Kỳ: 1 17.

Tổng cộng: 925 đảng viên.

Đấy đều là những đảng viên bất hợp pháp….

Ngày 10 tháng 9 năm 1937

BAN TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng. Bản dịch từ tiếng Pháp.)

(Văn bản 2.)

 Mười lăm năm vận động cộng sản và 9 năm thành lập Đảng Cộng sản ở Đông Dương (*)

Ngày 28/5/2003. Cập nhật lúc 14h 55′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2850353756

Ngày 6 Janvier1) 1930 là ngày chính thức thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương…

VII. ĐẢNG CỘNG SẢN TRONG THỜI KỲ KHỦNG BỐ
VÀ TRANH ĐẤU ĐỂ CẢI TỔ CƠ QUAN CHỈ ĐẠO

…(ví dụ cơ quan Xứ uỷ Nam Kỳ trong một năm 1931-1932 bị bắt và tổ chức lại tới 4 lần) song cơ quan lĩnh đạo tối cao của toàn Đảng, thì sau lần Hội nghị thứ hai của toàn thể Trung ương tháng 4 năm 1931 phải tạm thời mất liên lạc với quần chúng.

Một đều sai lầm là trong thời kỳ khủng bố dữ dội, các cơ quan chỉ đạo vẫn chiếu kỳ triệu tập hội nghị, nên lại càng dễ bị lộ.
Sau lúc phong trào cách mạng sụt xuống, bọn thống trị hô hào rằng Đảng Cộng sản bị tiêu diệt. Bọn rụt rè, bọn chán nản cũng ầm ĩ rằng: “Đảng Cộng sản chết rồi, cách mạng bị tiêu diệt rồi”.

Tài liệu lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
* Bài đăng trên báo Dân chúng số 41,42, ngày 3 và 7 tháng 1 năm 1939 (B.T).
1) Janvier: tháng 1 (B.T). 

(Văn bản 3.)

Nghị quyết của Ban Trung ương Đảng, ngày 6,7,8 tháng 11 năm 1939

Ngày 28/5/2003. Cập nhật lúc 21h 35′

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30149&cn_id=175104

…ĐẢNG

Phải thống nhất ý chí và hành động

Từ ba năm nay, Đảng đã dần dần khôi phục được hệ thống toàn quốc ở ba xứ Trung, Nam, Bắc; con đường chính trị chung đại khái thống nhất, nhưng sự thực hành có nhiều chỗ không thống nhất. Sự liên lạc giữa các đảng bộ từ Trung ương đến Xứ uỷ, Xứ uỷ đến Tỉnh uỷ, đến các chi bộ không được mật thiết, địa phương nào chỉ biết lo địa phương ấy, ý chí và hành động của Đảng chưa được thống nhất, sự chỉ huy của Đảng không có thống nhất.

…Phải lập tức khôi phục hệ thống Trung – Nam – Bắc và làm cho các đảng bộ từ chi bộ đến Trung ương mật thiết liên lạc: Vì sự khủng bố mới đây, các đảng bộ bị phá hoại ít nhiều, sự liên lạc của Trung ương với các Xứ uỷ trước kia đã thưa thớt ngày nay lại càng rời rạc; sự liên lạc của các Xứ uỷ với Tỉnh uỷ, Tỉnh uỷ với các quận huyện, các chi bộ nhiều nơi cũng bị đình trệ…

…Mấy thành phố lớn có công nhân tập trung nhiều Sài Gòn, Chợ Lớn, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Vinh có nhiều xí nghiệp Đảng ta chưa có cơ sở, cũng có chỗ có cơ sở nhưng còn rất yếu.

Ngày 6, 7,8, tháng 11 năm 1939
BAN TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

(Văn kiện Đảng 1930-1945, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương xuất bản, Hà Nội, 1977, t.III, tr.26-88)
* Hiện nay gọi là Nghị quyết Trung ương thứ 6, nhưng nguyên bản không ghi rõ (B.T). 

(Văn bản 4.)

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương ngày 6, 7, 8, 9-11-1940

08:41 | 13/02/2006

Tập 7, Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30149&cn_id=175105

…III- Tình hình Đảng và các hội quần chúng

 1. Tình hình Đảng
 2. Số lượng của Đảng

Tính đến tháng 10 nǎm 1940, số đảng viên ở Trung, Nam, Bắc Kỳ còn ít ỏi quá, tương đối với toàn số dân chúng. Đảng bộ ba xứ bị thiệt thòi khá nhiều bởi cuộc khủng bố tháng 9-1939, nhưng nhiều đảng viên mới đã gia nhập Đảng, khiến cho Đảng mau bù đắp được sự thiệt thòi và được mở rộng ra là khác. Ai Lao, Cao Miên vẫn có tổ chức đảng. Có một số đồng chí Hoa kiều nữa, song từ ngày có chiến tranh, cuộc giao thông bị ngang trở đứt mối, liên lạc bị gián đoạn.

 1. Chất lượng của Đảng

Hiện thời đa số đảng viên là dân cày và tiểu tư sản. Đó là cái thành phần xã hội tất nhiên phải có của một Đảng Cộng sản ở một xứ nông nghiệp lạc hậu. Nhưng cũng phải nhận rằng vì chính sách khủng bố tǎng gia của đế quốc Pháp, vì sự chuyển hướng sang công tác hoàn toàn bí mật của Đảng sau cuộc đàn áp tháng 9-1939, không được mau lẹ và khôn khéo, nên có nhiều chi bộ xí nghiệp của Đảng ở Ba Son, Đềpô (Depot), Xe lửa Sài Gòn, Máy sợi Nam Định, Máy tơ Nam Định, Xi mǎng (ciment) Hải Phòng, các mỏ Hòn Gai, Cẩm Phả, xe lửa Vinh, v.v. bị phá. Cái đó làm cho thành phần công nhân của Đảng đã kém lại kém thêm.

…4. Công tác của Đảng

 1. a) Về phương diện tổ chức.

Mặc dầu đế quốc khủng bố gắt gao, Đảng vẫn luôn luôn phát triển. Nhất là từ khi Pháp bại trận, tháng 6, Đảng và các tổ chức do Đảng lãnh đạo nảy nở nhanh chóng. Đặc biệt là Đảng bộ Nam Kỳ. Trong vòng ba tháng, từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 10, số đồng chí Nam Kỳ tǎng 60%. Tuy nhiên, Đảng vẫn chưa khôi phục được những chi bộ ở những nơi công nhân tập trung, như những đồn điền Nam Kỳ, những mỏ ở Bắc Kỳ và những tỉnh thành kỹ nghệ phát triển Nam Định, Hải Phòng, Sài Gòn.

 1. b) Về phương diện tuyên truyền.

Đa số T.U1) bị thất bại một nǎm nay làm cho tờ báo thống nhất của toàn Đảng chưa ra được. Nhưng mỗi xứ có một tờ báo là cơ quan tuyên truyền cổ động cho toàn xứ: “Tiến lên” ở Nam Kỳ, “Bẻ xiềng sắt” ở Trung Kỳ, “Giải phóng” ở Bắc Kỳ. …

 1. c) Chỉ huy toàn Đảng.

Vì Ban Trung ương Chấp hành bị thất bại gần hết nên non một nǎm nay, việc chỉ huy toàn Đảng không được thống nhất. Xứ nào riêng Xứ uỷ ấy chỉ huy, và sự liên lạc giữa các cơ quan chấp hành các xứ cũng không được liên tiếp…

… (Coi tiếp chương VI)1)

(Lưu tại Kho lưu trữ Trung ương Đảng.)

 1) Xem Vǎn kiện Đảng Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.6, tr. 509-567.

…1) Hiện chưa sưu tầm được chương VI (B.T).

(Văn bản 5.)

PHONG TRÀO MẶT TRẬN DÂN CHỦ ĐÔNG DƯƠNG 1936 – 1939

Ngày 29/7/2011. 

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=5&leader_topic=79&id=BT3071136897

Tháng 4 năm 1936, Mặt trận Bình dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt đã giành được thắng lợi trong cuộc Tổng tuyển cử. Chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp lên cầm quyền đã đề ra một số chủ trương tiến bộ đối với các nước thuộc địa. Tình hình chính trị ở Pháp đã trực tiếp ảnh hưởng đến phong trào cách mạng ở nước ta…

(Văn bản 6.)

HOA QUÂN NHẬP VIỆT:

http://daitudien.net/quan-su/quan-su-ve-hoa-quan-nhap-viet.html

âm mưu của Tưởng Giới Thạch hất cẳng thực dân Pháp để xâm lược Việt Nam. Hình thành từ 1940, khi Nhật đưa quân xâm lược Việt Nam, cùng Pháp kí kết hiệp ước “phòng thủ chung”. Để chuẩn bị cho HQNV, Trung Quốc cho thành lập Việt Nam dân tộc giải phóng uỷ viên hội (tổ chức tập hợp các lực lượng chính trị và phần tử thân Trung Quốc như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Trương Bội Công, vv.), thành lập Biên chính đội (Đội tình báo), phục hồi Phục quốc quân (lực lượng vũ trang của Đảng Đại Việt thân Nhật ở Lạng Sơn), xuất bản và lưu hành các sách “Cổ sử Việt Nam” và “Hoa quân nhập Việt cần biết” để chuẩn bị tinh thần và dư luận. Vì khó khăn nội bộ, lực lượng vũ trang yếu kém và đặc biệt vì phong trào đấu tranh của các đoàn thể cách mạng Việt Nam ở Hoa Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, nên âm mưu này chỉ thực hiện được sau ngày Nhật đầu hàng Đồng minh (15.8.1945). Dưới sự chỉ huy của Lư Hán, lực lượng của HQNV đã tiến vào Việt Nam ngày 14.9.1945, với khoảng 20 vạn quân, trong đó: quân địa phương Vân Nam gồm quân đoàn 60 (các sư đoàn 21, 182, 183), quân đoàn 93 (các sư đoàn 18, 20, 22), 2 sư đoàn độc lập 19, 23 và khoảng 200 quân Quốc dân đảng Việt Nam; quân trung ương gồm quân đoàn 52, và 62, sư đoàn độc lập 93 và một tiểu đoàn hiến binh. Tháng 10.1945, thêm quân đoàn 53. Mục đích của HQNV lúc này là: lật đổ chính phủ Hồ Chí Minh, thành lập chính phủ thân Tưởng. Lợi dụng sự hoà hoãn giữa Pháp – Tưởng (thể hiện trong Hiệp ước Pháp – Hoa kí kết bí mật giữa 2 bên vào đêm 28.2.1946), Việt Nam đã kí với Pháp Hiệp định sơ bộ 6.3.1946, đồng ý cho quân Pháp vào Bắc Việt Nam thay thế quân đội Tưởng để “khỏi phải đánh nhiều kẻ thù cùng một lúc”.

So dang vien DCS DD thang 9.1937 So dang vien DCS DD thang 10.1940

13 thoughts on “Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s