Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản.

Chương 2. Những người Trung Quốc trong hàng ngũ – sau 1945 họ là ai?

Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản.

Chế độ Cộng Sản được vẽ nên bởi một số học giả bàn giấy, mà từ trước không có những chế độ gần như thế, nó không có thực tế, dẫn tới viển vông và không tưởng.

I. Bằng chứng và phân tích.

Với khẩu hiệu nổi tiếng của các lãnh tụ Cộng Sản thủa sơ khai: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại!” rồi: “Bốn phương vô sản đều là anh em” Cụ thể, thể hiện trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Đông Dương như: “Tất cả đảng viên bất kỳ nòi, nước nào ở địa phương nào thì phải vào địa phương ấy mà làm việc.” ( Điều lệ Đảng– tháng 10/1030 – Văn bản 1), rồi “Làm cho công nhân đừng phân biệt vô sản nước này, nòi khác giải thích cho họ hiểu rằng vô sản cả thế giới là anh em, cùng tranh đấu một mục đích chung và Tổ quốc của vô sản giai cấp toàn thế giới là Liên bang Xô viết…” (Văn bản 2)

Theo các báo cáo thì Đảng Cộng sản  Đông Dương tới 1940 chỉ có khoảng 1000 đảng viên, tổ chức không chặt trẽ. Trong đó có rất nhiều đảng viên quốc tịch Trung Quốc (Xem bài 2 sau đây).

Rất có thể những người Trung Quốc trong hàng ngũ đã bị lũ quỷ phương băc đe dọa bắt ép, lợi dụng, xúi bẩy họ để chỉ điểm cho Pháp hoặc thủ tiêu Cộng sản Việt Nam, sau đó đến lượt họ bị thủ tiêu.

Bằng chứng là sau 1945 không thấy nói đến số đảng viên Cs người Trung Quốc này sống chết ra sao, về nước khi nào…

  1. Văn bản nghiên cứu.

(Văn bản 1)

Điều lệ Đảng

Ngày 18/6/2003. Cập nhật lúc 21h 14′

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1860376459

  1. Tên Đảng: Đảng Cộng sản Đông Dương

    2. Đảng viên:

    a) Hễ ai thừa nhận Chương trình và Điều lệ của Q.T.C.S và của Đảng và gia vào một chi bộ của Đảng mà làm việc và phục tùng hết thảy án nghị quyết của Q.T.C.S và của Đảng, và nộp đảng phí thì được vào Đảng.

…Chú ý: Tất cả đảng viên bất kỳ nòi, nước nào ở địa phương nào thì phải vào địa phương ấy mà làm việc… ”

Lưu tại Kho Lưu trữ

Trung ương Đảng.

(Văn bản 2)

Công nhân vận động (Án nghị quyết của Trung ương toàn thể Đại hội)

Ngày 18/6/2003. Cập nhật lúc 20h 57′

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30063&cn_id=159694

…B- Những điều sai lầm và khuyết điểm trong cuộc công nhân vận động.

…11. Tuyên truyền

…d) Làm cho công nhân đừng phân biệt vô sản nước này, nòi khác giải thích cho họ hiểu rằng vô sản cả thế giới là anh em, cùng tranh đấu một mục đích chung và Tổ quốc của vô sản giai cấp toàn thế giới là Liên bang Xô viết…

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s