Bài 10. Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là Phản Bội.

(Xem chi tiết ở phần chỉ điểm – Quyển 2. Thực lực Cộng sản Việt Nam trước 1940 và những người TQ trong hàng ngũ, xem thêm chương 5 (Quyển này) – Bí thư Xứ ủy Trung kỳ Đinh Văn Di bị cho là phản bội.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s