Bài 5. Lợi dụng chiêu bài Thanh Đảng để thay cũ đổi mới.

A. Nhận xét:

Sau Nam Kỳ Khởi nghĩa – 1941, bọn quỷ đã cơ bản xóa sổ những người lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng Sản Đông Dương. Văn bản dưới đây là do Đảng của bọn quỷ giả danh Cộng sản mà ban hành để thanh lọc nốt cộng sản cấp dưới. Bằng cách ra các chỉ thị Thanh Đảng với các lý do rất đúng “Những chi bộ sống giở chết giở phải giải tán đi và lọc lấy những đồng chí hǎng hái, chǎm chỉ tổ chức chi bộ mới… ”, bọn quỷ đã ồ  ạt thay cũ đổi mới: “ Mỗi đồng chí trong thời hạn một tháng phải giới thiệu một đảng viên mới vào đảng“!

B. Tài liệu nghiên cứu.

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=&id=BT2750365972

Ngày 27/5/2003. Tập 7 của bộ sách Vǎn kiện Đảng Toàn tập, (1940 đến 2-9-1945)

  1. Nghị quyết của ban thường vụ trung Đảng cộng sản Đông (Họp ngày 25 – 28/2/1943)

…Hơn một nǎm nay Đảng ta bị khủng bố dữ. Hàng ngũ Đảng đã được lựa lọc. Trừ một số ít phần tử phản bội đầu hàng đã phá Đảng và một vài phần tử hèn nhát hủ hoá đã đào ngũ, có nhiều đồng chí đã mạnh dạn đi đầu trong cuộc tranh đấu và một sô đồng chí đã biết hy sinh cho sự nghiệp cách mạng dân tộc giải phóng, tiếp tục được tập truyền anh dũng của các bậc dân tộc anh hùng. Số lượng của Đảng tuy bị giảm sút song chất lượng của Đảng tǎng gia.

Vì những lẽ đó, Hội nghị Thường vụ Trung ương, sau khi xét rõ nguyên nhân sinh ra những khuyết điểm sai lầm của Đảng trên kia, đã quyết định những phương pháp dưới đây:

…2) Phải làm cho các chi bộ Đảng có sinh hoạt thực tế theo chỉ thị về “sinh hoạt chi bộ” sắp ra5. Những chi bộ sống giở chết giở phải giải tán đi và lọc lấy những đồng chí hǎng hái, chǎm chỉ tổ chức chi bộ mới…

…4) Phải đuổi những phần tử cơ hội, hủ hoá, lợi dụng, lười biếng ra khỏi Đảng và hết sức đề phòng không để cho bọn khiêu khích chui vào Đảng. Đặc biệt Đảng bộ Trung Kỳ phải thực hành thanh Đảng ở những nơi xét ra cần thiết khiến cho những phần tử A.B (phản Bônsơvích)6 không thể lẩn lút trong Đảng.

BAN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Vǎn kiện Đảng 1930-1945,
Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương
Xuất bản, Hà Nội, 1977, t.III, tr. 313-362.

  1. Thông cáo: Hãy ra sức tổ chức một lớp Đảng viên mới

Ngày 27/5/2003. Cập nhật lúc 14h 14′

Hỡi các đồng chí!

Hỡi các đảng bộ!

Bọn phát xít Pháp vừa mới xử bắn đồng chí Hoàng Vǎn Thụ thân mến của chúng ta.

Cái chết của đồng chí Hoàng Vǎn Thụ chứng tỏ rằng quân thù càng sắp đến ngày giãy chết càng tàn nhẫn gấp bội.

…Một đảng viên chết đi phải được muôn nghìn đảng viên mới nối chí.

Các đảng bộ phải tổ chức thêm một lớp đảng viên mới, gọi là lớp Hoàng Vǎn Thụ.

Mỗi đồng chí trong thời hạn một tháng phải giới thiệu một đảng viên mới vào đảng…

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
ĐẢNG CỘNG SẢN ĐÔNG DƯƠNG

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

* Tài liệu đǎng trên báo Cờ giải phóng, số 5, ngày 14-6-1944 (B.T).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s