Bài 2. Trần Duy Hưng là quỷ giả danh! (Tức chúng đã giết cả nhà Trần Duy Hưng thì mới đóng giả được!)

Lời dẫn. Hãy nghe Trần Duy Hưng nói tiếng Việt để biết hắn có phải người Việt hay không! = (y sì người ngoại quốc nói tiếng Việt).

 Bác sỹ Trần Duy Hưng – Một người Hà Nội

http://www.youtube.com/watch?v=NJQoGnMHRUk

(Phút thứ 6 – 8) và (Phút thứ 22 – 23)

Xuất bản 09-10-2014

Phong van bac si Tran Duy Hung

http://www.youtube.com/watch?v=FsZFhvEOQh8

Xuất bản 05-09-2012

Dr. Tran Duy Hung recalls his years as a Vietnamese medical student under the French and describes meeting Ho Chi Minh, who asked him to serve as Mayor of Hanoi. He recounts the famine in Hanoi during the Japanese occupation in 1945, and describes the Independence Day celebrations there. Finally, he ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s