Quyển 26. Cháy nhà Hôi của, Hồ phá hiệp định Genève – Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ!

 Mục lục:

Chương 1. Cháy nhà Hôi của Hồ phá hiệp định Genève.

Chương 2. Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ! (Độc giả tự nghiên cứu)

Chương 3. Vừa cướp vừa la, Hồ để CS miền Nam ngồi chơi ngoài bắc. (Độc giả tự nghiên cứu) Continue reading Quyển 26. Cháy nhà Hôi của, Hồ phá hiệp định Genève – Mưu sâu kế bẩn tập kết 1954 Hồ giết CS miền Nam rồi thay bằng quỷ!

Bài 2. Tư lệnh Vũ Đức – chết bí ẩn – đổi lằng nhằng.

(Giết Vũ Đức xong lại gán cho là Hoàng Đình Giong.) 

  1. Chết bí ẩn.

“Cuối tháng 11/1946 , Khu bộ trưởng Vũ Đức lên đường ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Continue reading Bài 2. Tư lệnh Vũ Đức – chết bí ẩn – đổi lằng nhằng.

Bài 1. Ủy viên quân sự tối cao của Chính phủ tại miền Nam Đàm Minh Viễn chết mất xác rồi bị quên.

Lời dẫn. Các thủ lĩnh Quân sự cầm đầu các đội quân từ Miền Bắc vào Nam, thực hiện rất nhiều việc “Tiễu trừ phản động”. “Tay sai”… Như Nguyễn Bình diệt Dương Văn Dương … thế rồi họ bị chết với những lý do rất là tắc ơ. Continue reading Bài 1. Ủy viên quân sự tối cao của Chính phủ tại miền Nam Đàm Minh Viễn chết mất xác rồi bị quên.