Phụ bài 7. CS chửi bố Quách Thị Trang

  1. Tả Quách Văn Bội cùng người tình với một thái độ khinh bỉ.

“Lão Bội túm chặt lấy váy mụ Hả lôi xềnh xệch vào bụi ruối cách đấy một cái quăng dao. Mụ Hả chưa biết thoát ra bằng cách nào, người đã mềm nhũn ra.” Continue reading Phụ bài 7. CS chửi bố Quách Thị Trang

Bài 7. Cộng sản chửi bố Quách Thị Trang

Quách Thị Trang (1948– 1963), http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A1ch_Th%E1%BB%8B_Trang

Quách Thị Trang (1948– 1963), pháp danh Diệu Nghiêm, là một phật tửtham gia trong cuộc biểu tình phản đối chính sách bất bình đẳng tôn giáo của chế độ Đệ nhất Cộng hòa và đã bị bắn chết ngày 25 tháng 8 năm1963. Continue reading Bài 7. Cộng sản chửi bố Quách Thị Trang

Phụ bài 2. Hồ Đã giết cha của Lê Minh Quới!

  1. Có 2 ông Lê Văn Sô đều là Lão thành CM?
  2. Ông thứ nhất: LÊ VĂN SÔ (1904 – )

Phụ lục II

TÓM TẮT TIỂU SỬ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, ĐỊA DANH LỊCH SỬ

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2011của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ)   Continue reading Phụ bài 2. Hồ Đã giết cha của Lê Minh Quới!

Bài 2. Bí thư Lê Minh Quới có cha là CS NAQ – Đối tượng mà Hồ phải giết!

Tháng 11-1962, bị đưa ra Côn Đảo và hi sinh ngày 20-2-1963 trong tù.

Anh Lê Minh Quới sinh ra trong một năm đặc biệt của gia đình anh và của Cách mạng Việt Nam: 1927. Năm ấy cha anh là ông Lê Văn Sô rời khỏi nhà đi sang Trung Quốc dự lớp học của Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội Continue reading Bài 2. Bí thư Lê Minh Quới có cha là CS NAQ – Đối tượng mà Hồ phải giết!

Bài 1. Đỗ Ngọc Thành dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu.

Chương 3. Hồ giết thủ lĩnh phong trào học sinh sinh viên Miền Nam. (6 liệt sĩ thành đoàn – Ai giết?). Continue reading Bài 1. Đỗ Ngọc Thành dấu hiệu bị quỷ thủ tiêu.