Bài 2. Người chết ở đoàn Đại biểu Phú Thọ.

http://www.quochoi.vn/sach_qh/vkqhtoantap_1/phuluc/phuluc_1.html#_ftnref22

DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA I
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Continue reading Bài 2. Người chết ở đoàn Đại biểu Phú Thọ.

Bài 1: Người chết ở đoàn “Đại biểu Quốc hội Quảng Nam Đà Nẵng khóa I (1946-1960)”.

Quyển 16. Quốc Hội khóa 1 là giết người.

Lời dẫn. Lấy lý do là chính quyền Công Nông, Hồ đã gợi ý ra ứng cử Đại Biểu Quốc Hội toàn là người Không phải Cộng Sản, Tuy nhiên ở một số tỉnh vẫn còn sót Cộng sản kỳ cựu hoặc Trí Thức lớn. Thế là Hồ phải thực hiện việc giết họ! Continue reading Bài 1: Người chết ở đoàn “Đại biểu Quốc hội Quảng Nam Đà Nẵng khóa I (1946-1960)”.