Bài 4. Có thực Pháp Trao trả độc lập cho Việt Nam chỉ là giả hiệu mà buộc Hồ Chí Minh phải tuyên chiến?

Có thực đây là nguyên nhân: “…Việc đổ máu tại Lạng Sơn và Hải Phòng đến nay đã hơn hai tuần mà chưa giải quyết. ”?

Độc Lập của Philippin, Indonesia, Ấn Độ đã được Anh và Mỹ trao trả từ sau thế chiến thứ 2 (1945) đến nay có phải là giả hiệu, là nửa thuộc địa? Continue reading Bài 4. Có thực Pháp Trao trả độc lập cho Việt Nam chỉ là giả hiệu mà buộc Hồ Chí Minh phải tuyên chiến?

Bài 3. Hồ Chí Minh đã chủ động đánh Pháp từ 1945.

I. Phân Tích:

  1. Hồ Chí Minh Phản đối Pháp ngay từ 1945. Trong bài “LờI KÊU GọI QUốC DÂN10”, đăng báo Cứu quốc ngày 5/9/1945, Hồ Chí Minh viết: “hoan nghênh quân Đồng minh kéo vào Việt Nam để tước khí giới quân Nhật, nhưng cương quyết phản đối quân Pháp kéo vào Việt Nam” Với lý do: “vì mục đích của họ chỉ là hãm dân tộc Việt Nam vào vòng nô lệ một lần nữa. ”

Continue reading Bài 3. Hồ Chí Minh đã chủ động đánh Pháp từ 1945.

Bài 2. Diễn Biến lời kêu gọi Toàn Quốc đánh Pháp.

I. Phân Tích:

Qua 10 tài liệu dưới đây, ta sẽ thấy : Sau khi đi Pháp tới 4 tháng, trong “Nhật ký 4 tháng ở Pháp” của Hồ Chí Minh không hề nhắc tới những bất đồng, mà chỉ là những cuộc tiếp xúc khá thân thiện với Chính giới ở Pháp, Continue reading Bài 2. Diễn Biến lời kêu gọi Toàn Quốc đánh Pháp.

Bài 1. Văn bản Việt – Pháp ký kết trong năm 1946 là cần thiết và chấp nhận được.

Quyển 17: HCM phát động Cuộc Chiến chống Pháp để che đậy mình.

Nước đục dễ bắt cá (Hay chuyện Chiến tranh Việt – Pháp là để lũ quỷ thủ tiêu Cộng sản và Trí thức Việt). Continue reading Bài 1. Văn bản Việt – Pháp ký kết trong năm 1946 là cần thiết và chấp nhận được.