Kết luận: “Thích chiến tranh, sợ hoà bình” – Kẻ cướp thường hay la làng.

Vừa ăn cướp vừa la làng: Trong cuộc sống chẳng thiếu gì kẻ xấu, ma lanh, gian xảo. Có kẻ đã ăn cướp của người khác rồi lại còn lu loa lên như thể mình bị mất của, để đổ vấy cho kẻ khác là phạm nhân. Thêm nữa, có kẻ làm trò cướp giật, bị đuổi bắt lại khôn khéo nhập đám đuổi bắt, thậm chí còn đóng cả vai người đánh trống ngũ liên, hô hoán đuổi bắt cướp. Continue reading Kết luận: “Thích chiến tranh, sợ hoà bình” – Kẻ cướp thường hay la làng.

Bài 5. Có thực Chính phủ Nam Kỳ tự trị là những kẻ Khủng bố không thể hợp tác được mà buộc Hồ Chí Minh phải tuyên chiến?

Ngày 7/12/1946 (Trước 12 ngày khi Hồ Chí Minh tuyên chiến với Pháp), Hồ Chí Minh gửi: “LờI KÊU GọI GửI  QUốC HộI Và CHíNH PHủ PHáP”, và “LờI KÊU GọI LIÊN HợP QUốC”  trong đú núi: “những người đại diện Pháp ở Đông Dương đã vội vã tìm cách thực hiện một ý đồ xấu xa… nặn ra nước Cộng hoà Nam Kỳ với một Chính phủ bù nhìn tay sai, tiếp tục khủng bố những người yêu nước Việt Nam,”

Đâu là sự thực? Continue reading Bài 5. Có thực Chính phủ Nam Kỳ tự trị là những kẻ Khủng bố không thể hợp tác được mà buộc Hồ Chí Minh phải tuyên chiến?