Bài 7. Sự Thật tài liệu: “Lời khai của Ngô Đức Trì” và nỗi lòng người con trai – Giáo sư Ngô Đức Thọ.

I. Bằng chứng và phân tích.

  1. Chỉ là “Bản dịch của Hà Huy Giáp”

Trần Phú tiểu sử (Nxb Chính trị quốc gia – 2007), viết: “ Lời khai của Ngô Đức Trì (tiếng Pháp), tháng 5-1931. Bản dịch của Hà Huy Giáp, tài liệu lưu tại Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Thành phố Hồ Chí Minh. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh, tr.6.” (Xem tại bài 1) Continue reading Bài 7. Sự Thật tài liệu: “Lời khai của Ngô Đức Trì” và nỗi lòng người con trai – Giáo sư Ngô Đức Thọ.

Bài 6: Sự Thật tài liệu: “Lý Phương Đức: Hồi ký”

I. Bằng chứng và phân tích.

Để biết được tài liệu: “Lý Phương Đức: Hồi ký, bản đánh máy lưu tại Viên Hồ Chí Minh.” có độ tin cậy đến đâu ta cần biết tác giả của nó: Lý Phương Đức là ai? Quá trình hoạt động cộng sản thế nào? Có gì liên quan tới Trần Phú. Continue reading Bài 6: Sự Thật tài liệu: “Lý Phương Đức: Hồi ký”

Bài 5. Sự Thật tài liệu: “Nguyễn Công Thu: Đi tìm lý tưởng.” xuất bản năm 1969.

I. Bằng chứng và phân tích.

Để biết được tài liệu: “Nguyễn Công Thu: Đi tìm lý tưởng.có độ tin cậy đến đâu ta cần biết tác giả của nó: Nguyễn Công Thu là ai? Quá trình hoạt động của ông ta thế nào, Có gì liên quan tới Trần Phú.

  1. Nguyễn Công Thu là kỳ cựu Cộng sản – là xếp của Phạm Văn Đồng.

Continue reading Bài 5. Sự Thật tài liệu: “Nguyễn Công Thu: Đi tìm lý tưởng.” xuất bản năm 1969.

Bài 4. Sự thật tài liệu: Vương Thực Oánh Tự thuật (Bản đánh máy năm 1962).

I. Bằng chứng và phân tích.

Để biết được tài liệu: “Vương Thực Oánh: Tự thuật (Bản đánh máy năm 1962).” có độ tin cậy đến đâu ta cần biết tác giả của nó: Vương Thực Oánh là ai? Liệu có được đảng của Hồ Chí Minh trọng dụng gì không? Có gì liên quan tới Trần Phú? Continue reading Bài 4. Sự thật tài liệu: Vương Thực Oánh Tự thuật (Bản đánh máy năm 1962).

Bài 3. Sự thật tài liệu Trần Hữu Chương: Tân Việt Cách mạng Đảng (Hồi ký).

I. Bằng chứng và phân tích:

Để biết được tài liệu: “Trần Hữu Chương: Tân Việt Cách mạng Đảng (Hồi ký)” có độ tin cậy đến đâu ta cần biết tác giả của nó: Trần Hữu Chương là ai? Có gì liên quan tới Trần Phú. Continue reading Bài 3. Sự thật tài liệu Trần Hữu Chương: Tân Việt Cách mạng Đảng (Hồi ký).

Bài 2. Sự thật tài liệu Trần Phạm Phượng: Kể chuyện về đồng chí Trần Phú (Hồi ký)

I. Bằng chứng và phân tích.

Để biết được tài liệu: “Kể chuyện về đồng chí Trần Phú (Hồi ký)” (tư liệu Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.) có độ tin cậy đến đâu ta cần biết tác giả của nó: Trần Phạm Phượng là ai? Có gì liên quan tới Trần Phú. Continue reading Bài 2. Sự thật tài liệu Trần Phạm Phượng: Kể chuyện về đồng chí Trần Phú (Hồi ký)

Bài 1. Tiểu sử và Biên niên sự kiện của Tổng bí thư Trần Phú được viết căn cứ vào các Hồi ký.

Chương 1. Viết sử về Tổng bí thư Trần Phú dựa trên những Hồi ký được làm giả và nỗi lòng người con trai kẻ “phản bội”- Giáo sư Ngô Đức Thọ. Continue reading Bài 1. Tiểu sử và Biên niên sự kiện của Tổng bí thư Trần Phú được viết căn cứ vào các Hồi ký.