Thông tri của Ban Bí thư số 27-TT/TW, ngày 13 tháng 3 năm 1957 về việc săn sóc gia đình của cán bộ bị xử oan trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/details.asp?topic=191&subtopic=7&leader_topic=81&id=BT1950363986

Vừa qua, trong cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức, ở một số địa phương đã có sai lầm đả kích lầm vào một số đảng viên và cán bộ của Đảng; hầu hết các tỉnh đều có người bị xử oan; đó là một tổn thất lớn của chúng ta. 

Hiện nay, gia đình của những đồng chí quá cố, ngoài sự đau xót về tình cảm, đang gặp rất nhiều khó khǎn trong đời sống hàng ngày.

Trong chính sách sửa sai, đã có quy định một số điểm về vấn đề này. Bộ Tài chính đã có những thông tri cụ thể về các khoản trợ cấp như: thóc, truy lĩnh, tử tuất (theo Sắc lệnh ngày 20-5-1950).

T/M Ban Bí thư

Nguyễn Duy Trinh

Lưu tại Kho Lưu trữ Trung ương Đảng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s