Phỏng vấn Trung tướng Trần Độ

Đã tải lên vào 08-08-2011

Interview with Tran Do

Major General Tran Do describes the organization and location of the Central Office for South Vietnam

Bài 1. Một năm Hồ 5 lần đi Trung Quốc.

Mối quan hệ gì đây?

Một năm với 5 lần sang Trung Quốc (Vào tháng 4, tháng 5, tháng 8, tháng 10. tháng 11), và hàng loạt các cuộc tiếp xúc với các đoàn đại biểu Trung Quốc thăm Hà Nội!

(Đây là theo biên niên sử ghi lại, ấy vậy nhưng vẫn còn sót nhiều đấy!) Continue reading Bài 1. Một năm Hồ 5 lần đi Trung Quốc.