Bài 2. Bọn quỷ giải thích một số chuyện – mà nhân dân thắc mắc.

Lời dẫn. Vì chúng là quỷ – không phải người – nên nhiều người không hiểu cứ lấy tiêu chuẩn người mà thắc mắc các việc chúng làm – Sự thực là chúng là quỷ nên không dám ở gần người – không lẽ chúng lại huỵch toẹt: Tao là quỷ đấy! Nên chúng phải giải thích: Khi thì trên báo, khi thì tung tin đồn… Continue reading Bài 2. Bọn quỷ giải thích một số chuyện – mà nhân dân thắc mắc.