Bài 1: “Lưỡng Quốc tướng quân – “Nguyễn Sơn” là quỷ! đã giết Vũ Nguyên Bác cùng vợ Vũ Nguyên Bác để thế chỗ!

Chương 2. Những con quỷ cùng Hồ “về nước”

                Lời dẫn. Bọn chúng thường nói tới những người cùng Hồ “về Nước” năm đầu năm 1941 là: Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Sơn, Lê Thiết Hùng, Đặng Văn Cáp thì cả 5 tên này đều có một đặc điểm chung: Người thân bị chết, trong đó 4 tên có vợ chết, Phạm Văn Đồng thì vợ ngớ ngẩn – chúng có tướng sát vợ và sát người thân chăng? Nhưng Không vợ 2 và con vợ 2 của chúng thì lại sống nhăn răng! Continue reading Bài 1: “Lưỡng Quốc tướng quân – “Nguyễn Sơn” là quỷ! đã giết Vũ Nguyên Bác cùng vợ Vũ Nguyên Bác để thế chỗ!