Bài 6. Đỗ Mười – Sống không vợ không con!

Bài 5. Lê Đức Thọ – cũng vợ đầu và con – đã mất!

(Xem quyển 8 – Cai ngục Lê Đức Thọ.)

                “Với người vợ trước, quê Hải Phòng, ông Lê Đức Thọ có một người con trai tên là Phan Đình Dũng, đã mất.” Continue reading Bài 6. Đỗ Mười – Sống không vợ không con!