Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to!

Chương 1. Chuyện lạ.

Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to! Continue reading Bài 2. Việt Nam nho nhỏ lại có Điệp Viên to to!

Bài 1: Kìa: Ẩn có đủ thứ ảnh, nhưng thiếu ảnh: “Hồ sơ đảng ghi tên ông là Trần Văn Trung.”

Phần I. Phạm Xuân Ẩn không phải là Cộng Sản!

Chương 1. Chuyện lạ. Continue reading Bài 1: Kìa: Ẩn có đủ thứ ảnh, nhưng thiếu ảnh: “Hồ sơ đảng ghi tên ông là Trần Văn Trung.”

Episode 2. The little little Vietnam had a big big Spy.

Chapter 1. Strange stories.

Episode 2. The little little Vietnam had a big big Spy. Continue reading Episode 2. The little little Vietnam had a big big Spy.

Episode 1. Secret at the book beginning – and Ẩn had any kind of pictures but the picture of “Document Party registered him as Trần Văn Trung”

Part I. Phạm Xuân Ẩn was not communist

Chapter 1. Strange stories Continue reading Episode 1. Secret at the book beginning – and Ẩn had any kind of pictures but the picture of “Document Party registered him as Trần Văn Trung”