Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

 Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

I. Tóm tắt:

  1. 1945 – tham gia hàng ngũ những người cộng sản. “

Continue reading Bài 4. Quá trình tuyển dụng vào Cộng Sản – chuyện là không thế!

Bài 3. Ẩn chẳng có “chuyên môn” Việt Cộng và Tình Báo

Chương 2. Ẩn kể chuyện láo, phét, phịa, lung tung và phi logic!

“…hoạt động tình báo thành công khi biết chắp nối các mẩu thông tin nhỏ bé, mà bản thân chúng có vẻ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi xếp hàng chục mẩu cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó các cấp chỉ huy có thể lên kế hoạch.” Continue reading Bài 3. Ẩn chẳng có “chuyên môn” Việt Cộng và Tình Báo

Episode 4. The recruitment process in the communist – Story is not so!

Chapter 2. An gave the untruthful stories

Episode 4.  The recruitment process in the communist – Story is not so!

“successful espionage is derived from the piecing together of tiny items of information which, taken by themselves, appear to be unimportant, but which, when placed with dozens of other snippets, build up the picture from which commanders plan.” Continue reading Episode 4. The recruitment process in the communist – Story is not so!

Episode 3. An had no “special” knowledge about communism and spying

Chapter 2. An gave the untruthful stories

Introduction. An Narrator: lies, disrespectful manner, haphazard and illogical! Continue reading Episode 3. An had no “special” knowledge about communism and spying