Episode 28. Tran Si Hung gave the untruthful stories! (Some versions also “hit US Embassy” – 1968.)

Chapter 7. Told lies too: “The attacks on the Presidential Palace” and “hit US Embassy”.

Episode 28. Tran Si Hung gave the untruthful stories! (Some versions alsohit US Embassy” – 1968.) Continue reading Episode 28. Tran Si Hung gave the untruthful stories! (Some versions also “hit US Embassy” – 1968.)

Episode 27. Communist Vietnam and Tu Cang gave the untruthful stories: “The attacks on the Presidential Palace”.

                Chapter 7. Told lies too: “The attacks on the Presidential Palace” and “hit US Embassy”.

                                Episode 27.  Communist Vietnam and Tu Cang gave the untruthful stories:  “The attacks on the Presidential Palace“. Continue reading Episode 27. Communist Vietnam and Tu Cang gave the untruthful stories: “The attacks on the Presidential Palace”.

Episode 26. Farce! “The Communist super spy” indiscriminate relations without …exposed! Or the story of the blind CIA!

Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

                Episode 26. Farce! “The Communist super spy” indiscriminate relations without …exposed! Or the story of  the  blind CIA! Continue reading Episode 26. Farce! “The Communist super spy” indiscriminate relations without …exposed! Or the story of the blind CIA!

Episode 25. Vu Ngoc Nha also told lies too = Phạm Xuân Ẩn!

                Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

                Episode 25. Vu Ngoc Nha also told lies too = Phạm Xuân Ẩn!

                (Lê Hữu Thúy also told lies too = Phạm Xuân Ẩn – See details in the book 33: Super spy Communist = Super deception + murder.) Continue reading Episode 25. Vu Ngoc Nha also told lies too = Phạm Xuân Ẩn!

Episode 24. Muoi Huong also indiscriminate relations without …exposed! Or the story of the blind CIA!

Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

Episode 24. Muoi Huong also indiscriminate relations without …exposed! Or the story of  the  blind CIA!

                (Tran Quoc Huong (Is said to be), chief of the communist Viet Cong spy network in South Vietnam during the Vietnam War ) Continue reading Episode 24. Muoi Huong also indiscriminate relations without …exposed! Or the story of the blind CIA!

Episode 23. Ẩn gave the untruthful stories – Tu Cang also gave the untruthful stories.

                Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

                Episode 23.  Ẩn gave the untruthful stories – Tu Cang also gave the untruthful stories.

  1. 1 forenoon of Tu Cang”.

Continue reading Episode 23. Ẩn gave the untruthful stories – Tu Cang also gave the untruthful stories.

Episode 22. An – Perfect Spy with 4 “courier” had careless relationship without …being uncovered! And 4 “courier of An” also gave the untruthful stories.

Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

Episode 22. An – Perfect Spy with 4 “courier” had careless relationship without …being uncovered! And 4 “courier of An” also gave the untruthful stories.

  1. An’s original courier.

Continue reading Episode 22. An – Perfect Spy with 4 “courier” had careless relationship without …being uncovered! And 4 “courier of An” also gave the untruthful stories.

Episode 21. Ẩn gave the untruthful stories about Pham Ngoc Thao – Ba Quoc also gave the untruthful stories.

Part II. “Super communist spies” who are they?

Chapter 6. “Super communist spies” who are they?

                “At another meeting with Tho the following year, I ask him to list Vietnam’s top spies. Continue reading Episode 21. Ẩn gave the untruthful stories about Pham Ngoc Thao – Ba Quoc also gave the untruthful stories.

Bài. 26. Trò hề! “Các siêu điệp viên Cộng sản” quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Chương 6. Siêu điệp viên chúng là ai?

Bài. 26. Trò hề! “Các siêu điệp viên Cộng sản” quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

  1. Những điệp viên hàng đầu của Việt Nam.

Continue reading Bài. 26. Trò hề! “Các siêu điệp viên Cộng sản” quan hệ bừa bãi mà không… lộ! Hay chuyện CIA là lũ mù dở!

Bài 25. Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc, Vũ Hữu Duật, Lê Hữu Thúy, Ba Quốc… kể chuyện láo = Phạm Xuân Ẩn!

Chương 6. Siêu điệp viên chúng là ai?

                Bài 25. Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc, Vũ Hữu Duật, Lê Hữu Thúy, Ba Quốc… kể chuyện láo = Phạm Xuân Ẩn!   Continue reading Bài 25. Vũ Ngọc Nhạ, Ba Quốc, Vũ Hữu Duật, Lê Hữu Thúy, Ba Quốc… kể chuyện láo = Phạm Xuân Ẩn!