Bài 32. Sự thật câu chuyện “Siêu điệp viên – thăm quê.” – Cả nhà đã bị giết hoặc đầu độc để quỷ “Thăm quê”.

                Chương 8. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ, bị giám sát = Phạm Xuân Ẩn. Và bí ẩn chuyện “Cộng sản Nguyễn Ái Quốc”. Continue reading Bài 32. Sự thật câu chuyện “Siêu điệp viên – thăm quê.” – Cả nhà đã bị giết hoặc đầu độc để quỷ “Thăm quê”.

Bài 31. Phạm Ngọc Thảo không phải Cộng Sản! Phạm Ngọc Thảo bị giết bởi Mafia Hồ Chí Minh!

Chương 8. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ, bị giám sát = Phạm Xuân Ẩn. Và bí ẩn chuyện “Cộng sản Nguyễn Ái Quốc”. Continue reading Bài 31. Phạm Ngọc Thảo không phải Cộng Sản! Phạm Ngọc Thảo bị giết bởi Mafia Hồ Chí Minh!

Bài 30. Bị Giám sát tới khi chết – chuyện chung của các Siêu Điệp Viên

Chương 8. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ, bị giám sát = Phạm Xuân Ẩn. Và bí ẩn chuyện “Cộng sản Nguyễn Ái Quốc”. Continue reading Bài 30. Bị Giám sát tới khi chết – chuyện chung của các Siêu Điệp Viên

Bài 29. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ = Phạm Xuân Ẩn.

                Chương 8. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ, bị giám sát = Phạm Xuân Ẩn. Và bí ẩn chuyện “Cộng sản Nguyễn Ái Quốc”.

                “…hoạt động tình báo thành công khi biết chắp nối các mẩu thông tin nhỏ bé, mà bản thân chúng có vẻ chẳng có gì quan trọng cả, nhưng khi xếp hàng chục mẩu cạnh nhau, chúng sẽ tạo nên một bức tranh để từ đó các cấp chỉ huy có thể lên kế hoạch.” Continue reading Bài 29. “Các siêu điệp viên Cộng sản” đều bị nghi ngờ = Phạm Xuân Ẩn.

Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.)

                Chương 7. Kể láo về chuyện tấn công Dinh Tổng Thống và đánh Sứ  quán Mỹ.

Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.) Continue reading Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.)

Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo: Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “.

                Chương 7. Kể láo về chuyện tấn công Dinh Tổng Thống và đánh Sứ  quán Mỹ.

                Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo:  Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “. Continue reading Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo: Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “.

Secret Tet Offensive (1968).

                                Part IV. Epilogue. The origin story “super spy”The secrets must be unveiled. Continue reading Secret Tet Offensive (1968).

Episode 44. Possible motivation for using polonium-210 – “Litvinenko drank. Not much, but enough for him to die in agony three weeks later “

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 44. Possible motivation for using polonium-210 – “Litvinenko drank. Not much, but enough for him to die in agony three weeks later “

Episode 43. Poisoning of Alexander Litvinenko – “An amount the size of a grain of salt will kill a human being.”

                Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 43. Poisoning of Alexander Litvinenko – “An amount the size of a grain of salt will kill a human being.”

Episode 42. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. “Radiation-induced thyroid cancer”

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 42. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. “Radiation-induced thyroid cancer”