Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!

“Hơn nữa, sự việc đó chỉ đơn giản là: Sự Thật! Tại sao các báo không đăng?”

                                *** Continue reading Việt Nam: Khi báo chí còn sợ Sự Thật thì không thể có Công đoàn độc lập thực chất!