Bài 40. Ung thư tuyến giáp không ảnh hưởng tới mạng sống.

            Chương 11. Giết người bằng thuốc độc.

            Bài 40.  Ung thư tuyến giáp không ảnh hưởng tới mạng sống.

Bằng chứng và phân tích.    Continue reading Bài 40. Ung thư tuyến giáp không ảnh hưởng tới mạng sống.

Bài 39. Robert Shaplen đang khỏe … qua đời vì ung thư tuyến giáp!

Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết. Continue reading Bài 39. Robert Shaplen đang khỏe … qua đời vì ung thư tuyến giáp!

Bài 38. Muốn giữ bí mật, phải diệt người thân

Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Robert Shaplen, một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết. Continue reading Bài 38. Muốn giữ bí mật, phải diệt người thân

Bài 37. Tại sao Cộng sản Việt Nam muốn Robert Shaplen chết? Một thắc mắc chết người của Robert Shaplen

Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Robert Shaplen, một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết. Continue reading Bài 37. Tại sao Cộng sản Việt Nam muốn Robert Shaplen chết? Một thắc mắc chết người của Robert Shaplen

Bài 36. Edward Lansdale: “Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng. “

 Chương 10. Thắc mắc về Ẩn – Robert Shaplen, một nhà báo Mỹ đã bị đầu độc mà chết. Continue reading Bài 36. Edward Lansdale: “Phạm Xuân Ẩn có chăng cũng chỉ là một nghệ sĩ nhanh nhạy đã kịp ngả sang hàng ngũ của phe chiến thắng vào phút cuối cùng. “

Bài 35. Diễn viên chính – đang khỏe mạnh – bỗng chết! (Đỡ phải giám sát)

            Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành – Diễn viên chính phải chết. Continue reading Bài 35. Diễn viên chính – đang khỏe mạnh – bỗng chết! (Đỡ phải giám sát)

Bài 34. Các “Siêu Điệp Viên Cộng sản” đều kể chuyện giống… phương pháp của Ẩn!

            Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành – Diễn viên chính phải chết. Continue reading Bài 34. Các “Siêu Điệp Viên Cộng sản” đều kể chuyện giống… phương pháp của Ẩn!

Bài 33. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết.

            Chương 9. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết. Và khi vở kịch hoàn thành – Diễn viên chính phải chết. Continue reading Bài 33. Ẩn được viết lại từ Tiểu Thuyết.