Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền

Nguyễn Hồn Việt, viết từ Hà Nội – Việt Nam..

***

Kiếp Người dưới thời Rồng Lạc chẳng khác gì kiếp trâu ngựa!Continue reading Sự tích việc Nhân Dân nước Lạc Hồng bị cướp mất Nhân Quyền