Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.)

                Chương 7. Kể láo về chuyện tấn công Dinh Tổng Thống và đánh Sứ  quán Mỹ.

Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.) Continue reading Bài 28. Trần Sĩ Hùng kể láo! (Có 2 phiên bản kể về chuyện “đánh Sứ quán Mỹ” năm 1968.)

Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo: Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “.

                Chương 7. Kể láo về chuyện tấn công Dinh Tổng Thống và đánh Sứ  quán Mỹ.

                Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo:  Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “. Continue reading Bài 27. Cộng Sản Việt Nam và Tư Cang kể láo: Có 2 phiên bản kể về chuyện “cuộc tấn công vào Dinh Tổng thống “.

Secret Tet Offensive (1968).

                                Part IV. Epilogue. The origin story “super spy”The secrets must be unveiled. Continue reading Secret Tet Offensive (1968).

Episode 44. Possible motivation for using polonium-210 – “Litvinenko drank. Not much, but enough for him to die in agony three weeks later “

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 44. Possible motivation for using polonium-210 – “Litvinenko drank. Not much, but enough for him to die in agony three weeks later “

Episode 43. Poisoning of Alexander Litvinenko – “An amount the size of a grain of salt will kill a human being.”

                Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 43. Poisoning of Alexander Litvinenko – “An amount the size of a grain of salt will kill a human being.”

Episode 42. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. “Radiation-induced thyroid cancer”

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 42. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. “Radiation-induced thyroid cancer”

Episode 41. Radiation Exposure Linked To Aggressive Thyroid Cancers

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him. Continue reading Episode 41. Radiation Exposure Linked To Aggressive Thyroid Cancers

Episode 40. The thyroid cancer is not fatal. (Thyroid cancer could not lead to a sudden death.)

Chapter 11. Bop Shaplen’s thyroid cancer did not cause his death but a high dose of radiation killed him.

Episode 40. The thyroid cancer is not fatal. (Thyroid cancer could not lead to a sudden death.) Continue reading Episode 40. The thyroid cancer is not fatal. (Thyroid cancer could not lead to a sudden death.)

Episode 39. The supect death of Bop Shaplen: “Robert Shaplen …died of thyroid cancer!”

Chapter 10. Robert Shaplen: A New York Time Reporter

   Was Killed by Vietnamese Communist. Continue reading Episode 39. The supect death of Bop Shaplen: “Robert Shaplen …died of thyroid cancer!”

Episode 38. Want to keep the secret, they must “kill people dear”!

Chapter 10. Robert Shaplen: A New York Time Reporter

   Was Killed by Vietnamese Communist. Continue reading Episode 38. Want to keep the secret, they must “kill people dear”!

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: