Quyển 2. Thực lực Cộng sản Đông Dương trước 1941 và những người TQ trong hàng ngũ. (1940 – Khi Hồ “về nước)

Phần II: Vì sao làm được?

Quyển 2. Thực lực Cộng sản Đông Dương trước 1941 và những người TQ trong hàng ngũ. (1940 – Khi Hồ “về nước)

Chương 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 rất yếu, bọn quỷ chuẩn bị công phu với binh hùng tướng mạnh.

Bài 1. Lực Lượng đảng Cộng Sản Đông Dương trước 1941 (Khi Hồ “Về nước”) là rất yếu – không quá 1000 Đảng viên và liên lạc thì rời rạc. 

Bài 2. Tới 1945 – Quốc tế Cộng Sản giải tán, Quân Pháp chưa hoàn hồn, quân Nhật đã đầu hàng đồng minh nên không can thiệp.

Bài 3. Chính quyền của Trần Trọng Kim còn non nớt, trong khi bọn quỷ thì chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên tháng 8 – 1945 bị quỷ cướp trắng.

Chương 2. Những người Trung Quốc trong hàng ngũ – sau 1945 họ là ai?

Bài 1. Sai lầm từ chủ trương “Thế giới Đại Đồng” của những người lý thuyết Cộng Sản.

Bài 2. Người Trung Quốc trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương khá đông sau này số phận ra sao?

Bài 3. Chỉ Điểm – Họ là ai? Đớn đau Bí thư xứ ủy Bắc kỳ Nghiêm Thượng Biền bị quy là phản bội – một hóa đơn hợp thức “36 đồng chí” bị mất tích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: