Quyển 22. Hồ đã lợi dụng việc cải cách ruộng đất để giết tiếp các Cộng sản và Trí thức Việt nam còn sót.

BÀI 1. CCRD LÀ GIẾT CỘNG SẢN, TRÍ THỨC VIỆT NAM.

BÀI 2: CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT LÀ MAN TRÁ, LÀ DIỆT KHẨU!

BÀI 3: LÝ DO TIẾN HÀNH CCRD LÀ NGỤY TẠO.

  1. BÁO VỀ CC RD

SỰ KIỆN: CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VIẾT BÀI “ĐỊA CHỦ PHẢN ĐỘNG ÁC GHÊ” ĐĂNG BÁO CỨU QUỐC SỐ 2459

NƯỚC MẮT CÁ SẤU.

THÔNG TRI CỦA BAN BÍ THƯ SỐ 27-TT/TW, NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 1957 VỀ VIỆC SĂN SÓC GIA ĐÌNH CỦA CÁN BỘ BỊ XỬ OAN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT VÀ CHỈNH ĐỐN TỔ CHỨC

SỬ DỤNG TRẺ EM ĐỂ TỔ CHỨC ÁM SÁT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

“Ngôn từ không thể lột tả hết được các tội ác của lũ quỷ – để hiểu nó, bạn phải tự mình đọc và chiêm nghiệm!”

%d bloggers like this: