Tag Archives: AI? TỔ CHỨC NÀO LÀ THỦ PHẠM CỦA NHỮNG CÁI CHẾT “CHẶT ĐẦU + VỨT XÁC TRÔI SÔNG”

AI? TỔ CHỨC NÀO LÀ THỦ PHẠM CỦA NHỮNG CÁI CHẾT “CHẶT ĐẦU + VỨT XÁC TRÔI SÔNG” THỜI KỲ 1940 – 1975? PHÁP? HAY MỸ? HAY… AI? (KỲ 1)

Ở bài “Tôi minh oan cho Hồ Chí Minh” trên danlambao chúng ta đã thấy Hồ Chí Minh viết: “…Người ta nói dân ở gần mặt trận ai cũng hăng. Có gì lạ đâu. Tây nó ác quá. Continue reading AI? TỔ CHỨC NÀO LÀ THỦ PHẠM CỦA NHỮNG CÁI CHẾT “CHẶT ĐẦU + VỨT XÁC TRÔI SÔNG” THỜI KỲ 1940 – 1975? PHÁP? HAY MỸ? HAY… AI? (KỲ 1)