Videos

Bác nông dân miền Bắc nói về cộng sản

Theo facebook Lê Khôi: “Bác Nông Dân này cũng là một cựu chiến binh thời ‘Cụ Hồ’ để lại.”

Phỏng vấn Trung tướng Trần Độ

Đã tải lên vào 08-08-2011

Interview with Tran Do

Major General Tran Do describes the organization and location of the Central Office for South Vietnam

Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn tháng 6.1964

Đề nghị bạn đọc nghe rồi bình luận: Continue reading Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn tháng 6.1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội thi đua anh hùng phần 1 – 1962

Đề nghị bạn đọc nghe rồi bình luận: Continue reading Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đại hội thi đua anh hùng phần 1 – 1962